O FILMIE

Ogólne przedstawienie projektu realizacji filmu "Tryptyk rzymski"

Produkcja filmu "Tryptyk rzymski" opartego na tekście poematu Sługi Bożego Jana Pawła II, rozpoczęła się już w połowie 2003 roku, a więc wkrótce po prezentacji poematu. Zarówno dla potrzeb realizacji filmu jak i konieczności podjęcia nowych form promowania szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, a zwłaszcza dokonywania tego przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć myśli technicznej - Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy dekretem z 13 listopada 2003 roku powołał do istnienia Wydawnictwo i Studio Filmowe "Anima Media" z siedzibą w Bielsku-Białej, które jest producentem filmu.

Jak wynika z danych wydawnictwa św. Stanisława, poemat w formie wydawniczej został sprzedany w ilości ok. 500.000 egzemplarzy. Projekt zaś, ma na celu znaczące powiększenie tej grupy osób o kolejne rzesze ludzi, dla których słowo Sługi Bożego Jana Pawła II ma wciąż wielką moc przemieniania serc i umysłów. Idea przewodnia powstania filmu to zaproszenie, możliwie najszerszej grupy Polaków, do wspólnego rozważania treści zawartych w poemacie "Tryptyk rzymski". Twórcy stawiają sobie za zadanie przedstawienie tego wyjątkowego dzieła w formie filmu, który poprzez zdjęcia plenerów, plastykę inspirowaną m.in. freskami Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej, animację, teatr wizji i ruchu - ma przybliżyć odbiorcy poetykę dzieła, dodając do niego wartości wizualne. Ufamy, iż tak podbudowana obrazem i dźwiękiem narracja tryptyku, pozwoli na bogatsze przeżycie treści zawartych w utworze.

W filmie znajdziemy zarówno przepiękne plenery naszych górskich krajobrazów tak bliskich Autorowi poematu, jak i spotkamy się z różnorodną animacją artystyczną, nowatorską techniką łączenia animacji oraz zdjęć z żywego planu poddanych obróbce komputerowej. Swoją wymowę mają zarówno zdjęcia aktorów i modeli, jak obrazy z Kaplicy Sykstyńskiej będącej punktem wyjścia dla wielu rozważań Naszego Wielkiego Rodaka. Także muzyka, specjalnie dla potrzeb filmu skomponowana i nagrana z udziałem orkiestry, chóru i grona instrumentalistów ma być narzędziem, które wraz z jakże przejmującą narracją Krzysztofa Kolbergera, ma służyć widzom pomocą w podjęciu i przeżyciu wspólnych medytacji nad Słowem Bożym po ścieżkach, które wytyczył Sługa Boży Jan Paweł II.

Film ukaże się w kinach w dniu 9 marca 2007 roku. Oprócz dystrybucji kinowej oraz emisji telewizyjnej przewidziana jest dystrybucja na różnorodnych nośnikach (VCD, DVD, VHS). Konsekwencją zaś zakupionych praw do ośmiu istniejących obcych wersji językowych poematu jest fakt, iż po premierze krajowej zostaną także przygotowane obcojęzyczne wersje językowe filmu, dzięki czemu ostateczna ilość osób, która zapozna się z tekstem poematu będzie znacząco większa.

ZWIASTUN

PRODUCENT

Historia

Wydawnictwo i Studio Filmowe Anima Media sp. z o.o. jest własnością Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej. Rozpoczęło ono swoją działalność w dniu 13 listopada 2003 roku na podstawie dekretu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, a począwszy od dnia 18 maja 2004 roku prowadzi swoją działalność jako podmiot prawa gospodarczego wpisany do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000207365.

Misja

Głównym celem powołania spółki, zgodnie z aktem założycielskim jest "promowanie szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, a poprzez przedmiot swojej działalności i przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki, aktywne włączanie się w nurt dzieła Nowej Ewangelizacji". Ponadto podejmowana przez spółkę działalność "musi uwzględniać ewangelizacyjną posługę oraz wymogi stawiane przez nauczanie Kościoła Katolickiego i nie może być sprzeczna z jego nauczaniem".

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim działalność wydawnicza oraz produkcja filmów, a także pozostała działalność w obszarach promocji kultury. W ramach działalności wydawniczej wydawany jest cyklicznie Magazyn Społeczno-Kulturalny "A propos" oraz wydawnictwa albumowe.
Film "Brat Papieża" został ukończony w 2006 roku i miał swoją prapremierę w 100 rocznicę urodzin Edmunda Wojtyły tj. 26.08.2006 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Od listopada 2003 roku główne prace produkcyjne prowadzone jednak były nad filmem pt. "Tryptyk rzymski", który od 09 marca 2007 roku można oglądać i tym samym przeżywać ten duchowy testament Jana Pawła II w kinach w całej Polsce.
Wydawnictwo i Studio Filmowe Anima Media od początku istnienia ściśle współpracuje z Biurem Promocji Kultury i Sportu Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim prac archiwizacyjnych i digitalizacyjnych materiałów historycznych związanych z osobą Karola Wojtyły - kolejno jako księdza, biskupa i kardynała, a następnie Sługi Bożego Jana Pawła II. W trakcie wielu spotkań z uczestnikami wypraw turystycznych, w których uczestniczył Karol Wojtyła ("Wujek" - jak zwali go przyjaciele) udało się odnaleźć i zabezpieczyć unikatowe negatywy zdjęć z kilkunastu wypraw, które odbyły się w latach 1952 - 1979. Łącznie zabezpieczono ponad dwa tysiące zdjęć, z czego zdigitalizowano (tzn. zeskanowano w wysokich rozdzielczościach) jak dotąd ok. 25%. Wysoki koszt digitalizacji spowodował, że część prac została zaplanowana na przyszłe okresy. Pierwszym efektem zarówno digitalizacji zdjęć, jak i przeprowadzonych oraz zanotowanych dziesiątków spotkań było opracowanie i wydanie w listopadzie 2006 roku albumu pt. "Karol Wojtyła. Wiara, droga, przyjaźń. Wędrówki z przyjaciółmi (1952-1954)" poświęconego turystycznym wędrówkom Karola Wojtyły ("Wujka") wraz z przyjaciółmi ("Rodzinką").
Pokłosiem zaś wydania albumu jest powstanie wystawy prezentującej zdjęcia z wypraw śp. ks. Karola Wojtyły oraz pamiątki rzeczowe z przedmiotowych wypraw wzbogacone o prezentacje multimedialne połączone z wyświetlaniem fragmentów filmów "Tryptyk rzymski" oraz "Brat Papieża". Wystawa ta w dniach od 10.11 - 03.12.2006 roku gościła w Muzeum Narodowym w Krakowie. W bieżącym roku można było ją oglądać także m.in. w Legnicy, Bielsku-Białej, a do 18.06.2007 roku obecna była na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Na jesieni zobaczyć ją będzie można m.in. w Bydgoszczy.

Począwszy od 29 kwietnia 2007 roku wystawa ma także swoją wersję zagraniczną i do 30.06.2007 roku można ją oglądać w Leno k. Mediolanu, a następnie kolejnych miastach Włoch (Rzym, Bolonia).

TWÓRCY

Paweł
Kierownik produkcji

KALENDARIUM

K a l e n d a r i u m

09.03.2007 ¤ Film wszedł na ekrany kin.

01.02.2007 ¤ Zapraszamy do pobrania zwiastunu filmu, obejrzenia uaktualnionej galerii filmu oraz zapoznania się z artykułami prasowymi na temat ekranizacji poematu...

20.01.2007 ¤ Zakończone zostały prace nad muzyką do filmu. Ostatecznie muzyka będzie brzmiała w formacie 5.1.

03-08.01.2007 ¤ Dokonano całości nagrań wraz z orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podlaskiej oraz chóru pod dyrekcją kompozytora i dyrygenta Rafała Rozmusa.

28-29.12.2006 ¤ Dokonano pierwszych nagrań instrumentalnych do filmu.

28.08.2006 ¤ W 100 rocznicę urodzin Edmunda Wojtyły - starszego brata Karola odbyła się prapremiera filmu poświęcona jego osobie pt. "Brat Papieża". Od marca 2007 roku będzie dostępny w sprzedaży m.in. na nośnikach DVD. Więcej informacji na www.bratpapieza.pl.

07.08.2006 ¤ podpisany został aneks do umowy z Polskim Instytut sztuki filmowej zwiększający kwotę dofinansowania produkcji filmu ze środków PISF.

11-12.07.2006 ¤ Na krakowskich błoniach oraz w studio dokręcono kolejne ujęcia filmowe do II części Tryptyku. Trwają prace nad montażem kolejnych ujęć filmu.

16.06.2006 ¤ Polski Instytut sztuki filmowej pozytywnie zaakceptował nowy budżet i harmonogram produkcji filmu oraz podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania produkcji filmu ze środków PISF.

11.05.2006 ¤ W dniu tym w obecności przedstawicieli i ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Producenta i Koproducentów, a także prasy i dystrybutora "Monolith Films" odbyła się techniczna kolaudacja 37 minutowego materiału filmowego. W wyniku pozytywnej kolaudacji technicznej za zgodą Pani Agnieszki Odorowicz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została przez Producentów podjęta decyzja o wydłużeniu czasu ekranowego filmu do ca 65 minut, a termin premiery kinowej filmu ustalono na marzec 2007 roku.

21.03.2006 ¤ W związku z likwidacją Agencji Produkcji Filmowej jej prawa i obowiązki dotyczące dofinansowania filmu przejął Polski Instytut Sztuki Filmowej. www.pisf.pl

02.02.2006 ¤ "Anima Media" podejmuje pracę nad filmem "Dr Edmund Wojtyła - Brat Papieża).

09.12.2005 ¤ Trwają prace compositingowe nad II częścią filmu. Tworzone są kolejne animacje 2D. Zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu animacji 3D i przesunięciu terminu premiery filmu. Trwa praca nad I wersją ścieżki dźwiękowej.

22-27.08.2005 ¤ Sesja zdjęciowa z udziałem aktorów w Krakowie - w Teatrze "Groteska". Zdjęcia z tej sesji w całości po poddaniu obróbce komputerowej wykorzystane będą w II części filmu.

08-13.08.2005 ¤ Okres prób przed planowaną sesją zdjęciowa z udziałem aktorów w Krakowie - w Teatrze "Groteska". Prace nad nowymi układami choreograficznymi prowadził Tomasz Gołębiowski.

05.05.2005 ¤ Podpisana został umowa dotycząca krajowej i światowej dystrybucji filmu z firmą "Monolith Films" (m.in. dystrybutorem "Pasji" Mela Gibsona). www.monolith.pl

20.04.2005 ¤ W dniu 20.04.2005 roku podpisana została umowa z Agencją Produkcji Filmowej na mocy której produkcja filmu "Tryptyk rzymski" zostanie dofinansowana ze środków Agencji Produkcji Filmowej.

07-09.04.2005 ¤ Trzy dni zdjęciowe w Watykanie w okresie przed i w trakcie pogrzebu śp. Jana Pawła II.

30.03.2005 ¤ Podpisano umowy z Libreria Editrice Vaticana oraz Sekretariatem Stanu w sprawie wykupienia licencji do polskiej i wszystkich zagranicznych wersji poematu "Tryptyku rzymskiego" w wyniku czego możliwa będzie dystrybucja filmu na wszystkich obszarach językowych świata.

20.12.2004 ¤ Decyzją z dnia 25.11.2004 roku Minister Kultury zaakceptował udział Agencji Produkcji Filmowej w produkcji filmu "Tryptyk rzymski" w kwocie wnioskowanej przez producenta.

15.11.2004 ¤ W drugiej połowie października odbyły się zdjęcia plenerowe (w tym lotnicze) z udziałem Pawła Śmietanki.

MEDIA o FILMIE

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY

Techmex_logo1

POZOSTALI SPONSORZY

sp-pokoj-logo            wimal           Adobe-logoaquabeskid     domena

DZIĘKUJEMY PARTNEROM PROMOCJI FILMU: 

wprztvpwkaigosc

PODZIĘKOWANIA

Szczególne podziękowania niech raczą przyjąć:

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy

oraz

Teresa i Jacek Studenccy

Stanisław Drzyżdżyk

Stanisław Ciućka

Piotr Dudek

Piotr Pluszyński

Wiesław Sieczak

Bożena Domasik

Marcin i Renata Kwaśny

Elżbieta i Krzysztof Gowin

Fundacja "Tumult" - Marek Żydowicz